ERBY - STATIKA STAVIEBČo je statika a prečo je v stavebníctve taká dôležitá?

Zjednodušene povedané, statika sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb. Tie môžu byť zhotovené z rôznych stavebných materiálov – murované, betónové, oceľové, drevené alebo kombinované. Nosná konštrukcia stavby je počas celej životnosti stavebného diela vystavená pôsobeniu rozličných účinkov – ide o vlastnú hmotnosť stavebných konštrukcií, hmotnosť osôb a vnútorného vybavenia budovy, účinky snehu a vetra, prípadne aj účinky zemetrasenia. Nosná konštrukcia stavby musí byť navrhnutá tak, aby dostatočne bezpečne odolávala týmto účinkom. Zabezpečenie tejto úlohy je náročnou a veľmi zodpovednou činnosťou.

Statiku stavieb môžu preto vykonávať len autorizovaní stavební inžinieri s kvalifikačnými predpokladmi, požadovanou praxou a s príslušnými legislatívnymi znalosťami.

Medzi stavebné zásahy vyžadujúce posúdenie statikom patria jednoznačne zásahy do zvislých nosných konštrukcií – vytváranie nových alebo zväčšovanie pôvodných dverných alebo okenných otvorov, priťažovanie stropných konštrukcií novými podlahami s väčšou hmotnosťou alebo novými priečkami. Aj zmena účelu miestnosti z obytnej funkcie napríklad na sklad s vyšším podlahovým zaťažením by mala byť predmetom statického posúdenia. Zo statického hľadiska sú citlivé aj stavebné zásahy na lodžiách a balkónoch. Ťažké konštrukcie so zasklením alebo zastrešenia balkónov môžu byť zdrojom statických porúch. Všeobecne však možno povedať, že uvedené stavebné zásahy majú už taký charakter, že spravidla vyžadujú aj stavebné povolenie.